എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചില ലേഖനങ്ങൾ

 

ജോലിയെ കുറിച്ച്

https://www.marunadanmalayalee.com/column/weekly-forecast/astrology-by-jayashree-157321

ലക്ഷ്മണൻ ഊർമിള ramayana മാസ ചിന്ത

https://www.marunadanmalayalee.com/column/weekly-forecast/astrology-by-jayashree-august-second-week-155169

സെക്ഷ്വൽ എനർജി എപ്പോൾ അപകടം ആകാം

https://www.marunadanmalayalee.com/column/weekly-forecast/astrology-by-jayashree-2019-december-first-week-168172

മഹാ ദശയിൽ ദിശ മാറുന്ന ജീവിതം .

https://www.marunadanmalayalee.com/column/weekly-forecast/astrology-by-jayashree-2019-october-3rd-week-162461

ഹോബികൾ എങ്ങനെ ധന സമ്പാദനത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം

https://www.marunadanmalayalee.com/column/weekly-forecast/astrology-by-jayashree-2020-april-third-week-183807

ചങ്കിലെ ചൈന

https://www.marunadanmalayalee.com/column/weekly-forecast/astrology-by-jayashree-2020-june-second-week-191394

മേദിനി ജ്യോതിഷം

https://www.marunadanmalayalee.com/column/weekly-forecast/astrology-by-jayashree-2020-may-2nd-week-186802

കോവിഡ് ഒരു തുടർക്കഥ

https://www.marunadanmalayalee.com/column/weekly-forecast/astrology-by-jayashree-2021-april-fourth-week-231023